Penggunaan Umpasa Batak

A. Keterangan pembuka:

 1. Jambar, adalah sesuatu yang diterima atau diperoleh seseorang, berdasarkan kedudukannya dalam adat Batak. Dapat dikatakan, “jambar” itu adalah hak pribadi atau suatu kelompok, karena kedudukannya dalam hubungan kekerabatan/adat. Dalam kehidupan & budaya orang Batak, setidak-tidaknya dikenal lima jenis jambar, yakni: jambar ulos; jambar juhut (daging); jambar hepeng (uang); jambar hata; jambar pasahathon pasu-pasu (untuk memimpin doa dalam suatu acara khusus, sesuai dengan agama/iman kepercayaan kelompok yang menyelenggarakan acara).
 2. Kalau ketiga jambar lain relatif tidak menuntut suatu kemampuan/keahlian khusus dari diri seseorang, karena cukup hanya menerima saja (paling-paling hanya perlu mengucapkan terimakasih), dua di antara jambar itu menuntut kemampuan atau kepandaian berbicara di hadapan umum, yakni jambar hata dan penyampaian doa pasu-pasu. Umumnya “jambar hata” dibagikan kepada orang-perseorangan, atau beberapa orang dalam satu kelompok (menurut “horong”: misalnya “horong” hula-hula; boru/bere; ale-ale & dongan sahuta; pemimpin lingkungan; dan menurut “kelompok Ompu,” di kalangan yang berkakak-adik (dongan tubu; kerabat semarga); dsb.
 3. Pada dasarnya, penerima jambar hata selalu terdiri dari beberapa orang dalam kelompoknya. Sehingga mereka dapat memilih/menghormati salah satu di antara mereka untuk menyampaikannya (biasanya yang tertua, baik menurut umur maupun menurut kedudukan dalam “tarombo”; kalau memang mampu. Kalau tidak, jambar akan digeserkan kepada yang lebih muda, dsb). Ada kalanya kelak, orang-orang tua atau yang dituakan dalam kelompok, sudah menjadi sangat langka, atau tidak punya kemampuan menerima kehormatan “jambar hata.” Karena itu, generasi yang lebih muda harus mempelajari atau mempersiapkan diri untuk itu, kalau mereka sadar bahwa adat Batak perlu dilestarikan.
 4. Dalam buku ini, kami tidak bermaksud memberikan contoh-contoh bentuk kata-kata (sambutan) yang akan disampaikan oleh seseorang dalam hal memenuhi haknya menerima jambar hata dalam bentuk “prosa”. Hendaknyalah setiap orang mempelajarinya sendiri melalui nalarnya mengamati setiap jenis acara adat yang pernah diikutinya

B. Peranan penyampaian umpama (umpasa):

Seperti suku-suku bangsa lainnya di kawasan Nusantara, setidak-tidaknya kalangan suku-suku Melayu, semua sub-etnik dalam suku Batak juga menggunakan pepatah-petitih dalam hal setiap perhelatan adat; bahkan dalam occasion (peristiwa) lain, seperti misalnya kematian, kecelakaan, martandang (menemui dan berbicara dengan gadis-gadis yang diharapkan dapat dipinang), atau hanya untuk sekedar penyampaian nasehat, dlsb.

Karena jambar hata (dalam occasion apapun) seringkali menuntut, atau lebih baik ditutup atau disimpulkan melalui pengucapan umpama (umpasa), maka ada baiknya kami sajikan beberapa di antaranya untuk dikaji/dipelajari oleh generasi muda.

Yang disajikan di bawah hanyalah umpama (umpasa) yang kami anggap sederhana atau paling dasar, merupakan standar yang tidak terlalu sulit digunakan secara umum, dalam berbagai acara (occasion) itu. Kami menyajikan menurut kelompok penggunaannya.

1. Umpama dan tanya-jawab pembuka dalam hal menerima/penyampaian makanan adat:

Dimulai dengan kata basa-basi (prosa) pembuka dari si penanya, maka perlu disambung dengan:

Asa, danggur-dangur barat ma tongon tu duhut-duhut
Nunga butong hita mangan, mahap marlompan juhut,
Ba haroan ni ulaonta on, dipaboa amanta suhut.

Atau:

Ba, dia ma langkatna, dia unokna
Dia ma hatana, dia nidokna,
Haroan ni ulaonta on,
Tung tangkas ma dipaboa amanta suhut

Respons si-pemberi (pembawa) makanan: Kata basa-basi pembukan (prosa), dan disambung:

Asa bagot na marhalto ma na tubu di robean
Ba horas ma hamu na manganhon, tu gandana ma di hami na mangalean

Ekstra:

Taringot di sipanganon na hupasahat hami rajanami
Molo tung na mangholit hami, sai ganda ma na hinolit tu joloansa on

Dan ditutup dengan:

Anggo sintuhu ni sipanganon masak na hupasahat hami
Ba, panggabean, parhorasan do rajanami (tu hula-hula); tu hamu raja ni haha-anggi

(bila makanan itu untuk kawula yang berkakak-adik)

Sambungan sapaan-pertanyaan dari si penerima makanan. Dimulai lagi dengan kata basi-basi, dan disambung dengan:

Antong raja ni ……….; Asa tangkas ma uju Purba, tangkasan uju Angkola
Asa tangkas hita maduma, tangkasan hita mamora.
Jadi, asa songon hata ni natua-tua do dohonon:
Siangkup ninna, songon na hundul, jala siudur songon na mardalan
Ba, angkup ni angka na uli na denggan, tung tungkas ma dipaboa amanta suhut,
Asa adong sibegeon ni pinggol, sipeopon ni roha.

Jawaban penutup:

I ma tutu rajanami, nunga apala dipadua hali raja i manungkun

Ba saonari, tung tangkas ma antong paboaonnami:

Anggo siangkupna dohot sidonganna rajanami, ima:……..

(dia ceritakan secara singkat dalam bentuk prosa, maksud tujuan acara adat itu)

2. Umpama dalam berbagai perhelatan, yang memintakan berkat:

a. Perkawinan (kepada penganten)— Biasanya umpama ini harus disampaikan dengan jumlah ganjil; mis: satu, tiga, lima, tujuh dsb. Di zaman modern ini di perantauan (karena soal faktor keterbatasan waktu), terutama bagi generasi muda, boleh saja mengucapkan hanya satu saja. Kalau mampu menghafalnya, boleh sampai tiga umpama:

Contoh:

1) Bintang na rimiris ma, tu ombun na sumorop Asa anak pe antong di hamu riris, boru pe antong torop

2) Tubuan laklak ma, tubuan sikkoru di dolok ni Purbatua Sai tubuan anak, tubuan boru ma hamu, donganmu sarimatua

3) Pir ma pongki, bahul-bahul pansalongan Sai pir ma tondimuna, jala tongtong hamu masihaholongan

4) Pinantik hujur tu jolo ni tapian

Tusi hamu mangalangka, tusi ma dapot parsaulian

5) Pangkat-hotang.Tu dia hamu mangalangka, tusi ma dapot pangomoan

6) Tangki jala hualang, garinggang jala garege

Tubuan anak ma hamu, partahi jala ulubalang

Tubuan boru par-mas jala pareme.

7) Tubu ma hariara, di tonga-tonga ni huta

Sai tubu ma anak dohot borumu

Na mora jala na martua

Kalau “umpama” diucapkan (disampaikan) hanya satu (single) di antara umpama di atas, tak tak perlu ada umpama penutup. Tapi kalau menyampaikan dua atau empat, atau bahkan enam, sebaiknya ditutup dengan umpama pembuat jumlah-ganjil berikut:

Asa, sahat-sahat ni solu ma, sahat tu bontean

Sai sahat ma hita on sude mangolu,

Sahat ma tu parhorasan, sahat tu panggabean.

Bila kita harus menyampaikan ulos pansamot (kepada orangtua penganten laki-laki) atau kepada besan kita: beberapa umpama yang relevan antara lain adalah:

1) Andor halukka ma patogu-togu lombu

Saur ma hamu matua, patogu-togu pahompu

2) Eme sitamba-tua ma parlinggoman ni siborok

Tuhanta Debata do silehon tua, sude ma hita on diparorot

3) Tubu ma dingin-dingin di tonga-tonga ni huta

Saur ma hita madingin, tumangkas hita mamora

4) Sitorop ma dangkana, sitorop rantingna

Sitorop ma nang bulungna

Sai torop ma hahana, torop anggina

Torop ma nang boruna

Umpama di atas, dapat pula dipakai untuk memberikan kata berkat/pasu-pasu kepada pihak lain, termasuk dalam bentuk acara “selamatan” lain-lain; dan tentu saja sebaiknya ditutup dengan ”Sahat-sahat ni solu……dst.”.

b. Tuntunan dari pihak hula-hula kepada pihak boru, karena menerima permintaan bimbingan (paniroion) terhadap pembicaraan pihak-suhut dengan pihak besan-nya:

Lebih dahulu mengucapkan kata basa-basi tuntunan secara “prosa”, dan diakhiri dengan puisi (umpama) berikut:

Asa balintang ma pagabe, tumundalhon sitadoan

Arimuna ma gabe, ai nunga hamu masipaolo-oloan

c. Mangampu (mengucapkan kata sambutan terimaksih) terhadap kata-kata ucapan syukur dari pihak hula-hula, atau pihak lain untuk kita:

Setelah mengucapkan kata-kata mangampu secara “prosa”, maka diakahiri dengan puisi (umpama) berikut:

1). Asa turtu ma ninna anduhur, tio ninna lote

Sude hata na denggan, hata nauli na pinasahatmuna i

Sai unang ma muba, unang ma mose.

2). Tingko ma inggir-inggir, bulungna i rata-rata

Di angka pasu-pasu na nipinasahatmuna, pasauthon ma Tuhanta Debata

3). Asa naung sampulu pitu ma, jumadi sampulu-alu

Sude hata na uli na pinsahatmunai, ampuonnami ma i martonga ni jabu.

d. Umpama oleh Raja-parhata dari pihak parboru dalam hal mengucapkan dan akan membagi uang “ingot-ingot” (setelah menerima porsi dari pihak paranak untuk digabungkan):

Nunga jumpang tali-aksa ihot ni ogung oloan

Nunga sidung sude hata, ala tangkas do hita masipaolo-oloan

Bulung ni losa ma tu bulung ni indot

Bulung motung mardua rupa,

Sude na tahatai i ingkon taingot

Asa unang adong hita na lupa ….; Ingot-ingot; ingot-ingot; ingot-ingot.

e. Umpana dalam waktu menutup pembicaraan dalam pesta-kawin: dengan cara membagi uang “Olop-olop,” oleh Raja-parhata fihak parboru, setelah menerima porsi uang olop-olop dari fihak paranak untuk digabungkan:

Asa binanga ni Sihombing ma binongkak ni Tarabunga

Tu sanggar ma amporik, to lombang ma satua

Sinur ma na pinahan, jala gabe na niula

Simbur magodang angka dakdanak songon ulluson pura-pura

Hipas angka na magodang tu pengpengna laho matua

Horas pardalan-dalan, mangomo nang partiga-tiga

Manumpak ma Tuhanta dihorasi hita saluhutna,…

Asa aek siuruk-uruk, ma tu silanlan aek Toba

Na metmet soadong marungut-ungut, na magodang sude marlas ni roha…

Olop-olop; olop-olop; olop-olop.

f. Dukacita: Hanya dalam keadaan duka-cita yang mendalam, karena kematian di luar bentuk “saur-matua” (terkadang juga di luar “sarimatua”):

Setelah mengucapkan kata-kata penghiburan dalam bentuk prosa; maka ditutup dengan puisi (umpama):

Asa songon hata ni umpama ma dohononku:

Bagot na madungdung ma, tu pilo-pilo na marajar

Sai salpu ma angka na lungun, sai ro ma angka na jagar.

Atau: Hotang binebebe, hotang pinulos-pulos

Unang hamu mandele, ai godang do tudos-tudos.

g. Nasehat: untuk yang tak mungkin menikmati/memperoleh lagi sesuatu seperti di masa lalu:

Ndang tardanggur be na gaung di dolok ni Sipakpahi

Ndang haulahan be na dung, songon sibokka siapari.

*****

Dikumpulkan dari praktek penggunaan sehari-hari, dan dari buku-buku; serta diinterpretasikan oleh: St. P.T.D. Sihombing; Anggota Dewan Pembina, Parsadaan Borsak Sirumonggur. Juni, 2005

25 Comments

 1. Posted Desember 5, 2008 at 12:07 pm | Permalink

  Hal-hal seperti ini sangat perlu selalu kita teruskan untuk anak cu-cu kita terlebih kami di perntauan jarang mengetahui adat istiadat kita Batak Maju terus

 2. Posted Desember 5, 2008 at 12:28 pm | Permalink

  Kami di Pontianak jauh dari Bona Pasogit jadi kami tetap mendukung mengenai adat istiadat kita untuk selalu kembangkan didaerah Perantauan Tks

 3. Donald Pakpahan
  Posted Desember 12, 2008 at 3:40 pm | Permalink

  pelestarian umpasa, sebagai bentuk parhitean Tanginag, harus tetap di lestarikan. horas

 4. Johan Purba Siboro
  Posted Februari 12, 2009 at 12:03 pm | Permalink

  Horas, jala mauliate ma di hamuna. Alai molo boi nian ipagodang ma mengenai Umpasa on, asa laum ni botoh,,,,,

 5. arsian napitoepoeloe
  Posted Juni 22, 2009 at 12:00 pm | Permalink

  horas semua,
  biarpun saya tidak langsung memahami bahasa batak namun kesetiaan saya tidak pernah luntur.
  lantaran saya berada jauh dari kota usul bapa ku
  di balige.
  tanpa bahasa tetapi darah yang mengalir ini darah batak
  pasti sama di dalam tubuh badan kalian
  jumpa lagi

 6. arsian napitoepoeloe
  Posted Juni 22, 2009 at 12:03 pm | Permalink

  maaf nak sambung lagi
  kalau ada rezeki saya akan kembali ke balige ujung tahun ini untuk mempelajari bahasa dan yang paling penting lagi adat dan budaya untuk warisan turunan ku nanti
  email ku di atas boleh dihubungi dan berjumpa di medan atau di balige
  ramai lagi saudaraku sana

 7. Parlindungan LT
  Posted Agustus 5, 2009 at 3:55 pm | Permalink

  Terima kasih atas kesediaan Penulis Atas Umpasa2 diatas dan saya sangat berharap semakin banyak lagi web site seperti ini untuk menambah wawasan dan perbendaharaan orang batak Khususnya diperantauan Horasss…..GBU

 8. RUSLI D ARITONANG
  Posted Oktober 1, 2009 at 10:18 am | Permalink

  Situs ini sangat bermamfaat sekali bagi saya pribadi lahir diperantauan yang ingin tetap eksis sebagai orang batak. Oleh karenanya mohon informasikan apilakasi2 umpasa dalam kehidupan budaya batak. Kiranya Tuhan memyertai kita. Horas…

 9. Posted Februari 23, 2010 at 7:13 pm | Permalink

  tolong kita mau membuat organisasi mahasiswa batak agar dibantu untuk pengembangan budaya batak

 10. VG Manurung
  Posted Mei 19, 2010 at 2:35 pm | Permalink

  Mantap sekali sangat berguna bagi orang yang sedang belajar adat dan umpasa seperti saya.
  Terimakasih.

 11. marseta simbolon
  Posted Mei 23, 2010 at 1:16 pm | Permalink

  saya memang kurang paham soal umpasa dan jg adat batak tp saya senang mendengar n membacax..saat ini saya jg kangen sekali mendengar bahasa batak karena skrg saya ada di wilayah org jawa

 12. roland
  Posted Juni 28, 2010 at 10:38 am | Permalink

  horas….. di pangido roha nami tu hamu, natua tua nami, asa marsiajar be hami na posoon, bahen hamu ma jo songon susunan ni hata umpasa, umpama dohot angka parjambaron gabe hira sada bukku/file na mura di copy hami jala di print asa boi hami mura marsiajar, alana nuaengon nunga mancai maol do mangalului na malo mankatai taringit tu paradaton ni halak batak, apa lagi ma tu ari na naeng ro……

  Mauliate godang ma di dok roha nami tu hamu na mambahen on sude.

 13. Wilson Manurung
  Posted Juni 30, 2010 at 9:28 pm | Permalink

  sangat byk artinya,buat yang muda2..terlebih sy slama ini sgt mls mengikuti adat2 batak

 14. RAJA MADAN SIMBOLON
  Posted Juli 7, 2010 at 3:21 pm | Permalink

  kalau bisa ditambah lebih banyak lagi umpasa umpasa orang batak ini untuk menambah wawasan

 15. GONLIS SITOHANG
  Posted Agustus 13, 2010 at 12:39 pm | Permalink

  ramba na poso dope hami amang.
  sai anggiat diboto hami umasa na godang lao pamajuon adat batak.
  sai adong hata umapasa tu angka hami pangaratto.
  asa unang lupa hami….
  songon ninna amang.
  poltak ma bulan simanggule
  bah dapotan ma dongan
  dohot mau lae.
  horas

 16. Juliansen Simanjuntak
  Posted September 10, 2010 at 4:31 pm | Permalink

  bagus untuk pedoman bagi yang mau belajar, kalau kita tidak terjun langsung, oh no..no kita selalu lupa apa yang hendak kita katakan, bagi kita pemula, cobalah ikuti acara-acara kecil, persiapkan dari rumah manatau kita nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatahduakata, dan ingat kita sebagai apa, hulahula, boru, dongan tubu. kita harus belajar budaya kita, bukan supaya kita sebagai raja parhata,tidak. minimal untuk mengahadapi acara kita sendiri.

 17. janter p hutagaol
  Posted September 17, 2010 at 2:36 pm | Permalink

  martabe……………beta marsipature huta ta be tu sude akka dngan na adong diparjalangan.

 18. holong
  Posted Desember 20, 2010 at 12:16 pm | Permalink

  Salut … buat ini ..

  Good Lucky

 19. elfridon
  Posted Februari 10, 2011 at 5:49 pm | Permalink

  mauliate godang ma tu na manurat uppasa on,,alai molo boi nian di tambai ma.alana tung apala rikkot hian do hu hilala akka uppasa dht ruhut2 ni paradaton tu saluhut bangso batak,tarlumobi tu angka popparanta na mangihut,mauliate.

 20. putra sitohang
  Posted Februari 19, 2011 at 9:52 pm | Permalink

  wahhhh……salut…

 21. andreas
  Posted Agustus 13, 2011 at 11:19 am | Permalink

  klau bisa cara bgnian dsmpaikn kpda yg kita knal
  melalui sms.

 22. Hasiholan napitupulu
  Posted Maret 17, 2012 at 11:24 am | Permalink

  Pertahankan budaya batak, itulah harta yang tidak ternilai dari Tuhan melalui nenek moyang kita. batak maju terus…berkarya…kreatif..inovatif…

 23. Posted Desember 6, 2012 at 9:02 am | Permalink

  ahado bulungni indot dht kelanjutanna i

 24. Posted Desember 7, 2012 at 9:10 am | Permalink

  horas baenhamu amang uppasai secara menyeluruh/lengkap

 25. Posted Desember 7, 2012 at 9:12 am | Permalink

  dhtsilsilah batak/narasaon


Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *
*
*

%d blogger menyukai ini: